Wet Koop op Afstand

Kopen via internet

Een aantal jaren geleden is de Wet koop op afstand in werking getreden. Deze beschermt consumenten bij de koop van goederen en diensten via internet, telefoon, post en andere communicatietechnieken. De wet is nog niet bij iedereen bekend.

Een aantal jaren geleden is de "Wet bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten", of kort gezegd de "Wet koop op afstand" in werking getreden. Deze wet beschermt de consument bij het kopen van goederen en diensten waarbij geen persoonlijk contact plaatsvindt tussen koper en verkoper. De wet beschermt dus consumenten bij de koop via internet, telefoon, post en andere communicatietechnieken. We beperken ons in dit artikel tot overeenkomsten die via internet tot stand komen.

Alleen voor consumenten
De Wet koop op afstand is alleen van toepassing op consumenten. Dit is een belangrijk criterium. Het moet gaan om een overeenkomst tussen een particulier en een bedrijf. (TrailerPlus ofwel h.o. P.J. Strijker)

Wat staat er in de Wet koop op afstand?
De belangrijkste onderwerpen die deze wet regelt zijn:

  • recht op voorafgaande informatie;
  • schriftelijke bevestiging;
  • herroepingsrecht;
  • uitvoering;
  • ongevraagde levering.


Recht op voorafgaande informatie
De verkoper heeft een informatieplicht. Je hebt recht om vooraf voldoende en duidelijk geïnformeerd te worden in begrijpelijke termen. De verkoper is in ieder geval verplicht vóór de koop de volgende relevante informatie te verstrekken:

de identiteit van de verkoper: naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer;
de belangrijkste kenmerken van het goed of de dienst;
de prijs inclusief toeslagen en belastingen, zoals verzendkosten en BTW
de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;
of je het recht hebt om de overeenkomst binnen een bedenktijd te beëindigen;
de geldigheidsduur van het aanbod of de prijs;
de minimumduur van de overeenkomst bij periodieke levering van diensten of producten. 

Schriftelijke bevestiging
De verkoper moet van tevoren maar uiterlijk bij levering een schriftelijke bevestiging sturen dat een overeenkomst tot stand is gekomen. Het is toegestaan om dit per e-mail te doen. Naast de hierboven genoemde informatie moet in de bevestiging worden vermeld:

hoe je gebruik kunt maken van het recht op ontbinding;
het adres van de verkoper waar je een eventuele klacht kunt indienen;
informatie over eventuele garantie en service;
hoe je kunt opzeggen (bij overeenkomsten van langer dan één jaar).


Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (TrailerPlus, Nijverheidsweg 11, 7921 JH Zuidwolde,  klantenservice@trailerplus.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening..
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
- kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);